Grupne podrške

Grupama podrške/grupnim savjetovanjem potiče se osobni rast i razvoj kroz proradu tema koje su zajedničke članovima grupe. Glavni cilj grupa podrške je omogućiti članovima grupe da dobiju podršku jedni od drugih.

Uloga voditelja grupe podrške je voditi članove grupe u tom procesu i pomoći im u nošenju sa zajedničkim izazovima s kojima se suočavaju. Roditelji djece koja su uključena u ranu intervenciju doživljavaju raznolika iskustva, od kojih su mnoga negativna, što utječe na njihove mogućnosti nošenja s roditeljskom ulogom. Razgovorom s drugim roditeljima koji su imali slična iskustva ili neka druga rješenja svojih teškoća otvaramo put prema prihvaćanju sadašnjosti i stvaranju kvalitetnije budućnosti.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350